Vil ha Stortinget til å endra reglane for ferjeavløysingsmidlar

Alle dei reelle kostnadane med ferjedrifta må inn i reknestykket når ferjeavløysingsmidlar for eit nytt fastlandsamband skal reknast ut.
Continue reading «Vil ha Stortinget til å endra reglane for ferjeavløysingsmidlar»

Tvilar på at norske entrepenørar vil leggja inn tilbod på Sotrasambandet

Konkurransereglane hindrar norske entrepenørar frå å samarbeida om å leggja inn eit felles tilbod på å byggja det nye Sotrasambandet.
Continue reading «Tvilar på at norske entrepenørar vil leggja inn tilbod på Sotrasambandet»

– Norge treng fleire kommunar

Norge bør få fleire kommunar, ikkje færre. Samstundes bør fylkeskommunane erstattast av eit femtitals regionar. Det er AP-strategen Norvald Mo som framhevar dette som veleigna grep for å sikra ivaretakinga av lokaldemokrati og velferdstenester i samband med ein kommunereform. Continue reading «– Norge treng fleire kommunar»

Fryktar to parallelle motorvegar gjennom Straume

Når det nye Sotrasambandet står ferdig kan trafikkmengda i lokalvegnettet mellom regionsenteret på Straume og Bildøy koma til å utgjera så mykje som 30.000 ÅDT. Skal det framtidige sekundærvegnettet dimensjonerast for å ta unna ei slik trafikkmengde, vil det krevja utbygging av ein ny firefelts motorveg gjennom den tettast befolka delen av Sotra, og parallelt med den planlagde nye Rv. 555, skriv Innbyggjarinitaitivet BevarStraume i eit høyringsinnspel til reguleringsplan for det nye sambandet. Continue reading «Fryktar to parallelle motorvegar gjennom Straume»