Ankar Straumsundet-vedtak

Brukarane av Straumsundet, saman med Fjell Båtlag og Bildøy Hyttelag, har gått saman om å anka kommunestyrevedtaket som eigengodkjente fyllinga i Straumsundet. Tryggleiken for dei båtfarande i sundet er ikkje vurdert. Reguleringsplanen for Straume Sjøfront er gjort på sviktande grunnlag. Han kan difor ikkje vera gyldig. Continue reading «Ankar Straumsundet-vedtak»

Verdilaus ROS-analyse

Trass i at Straume Sjøfront skal byggjast på fylling i sjø, er vurdering av ordinære riskofaktorar forbunde med sjø og nærleiken til sjø så og seia fråverande i ROS-analysen som ligg til grunn for kommunestyret si godkjenning av tiltaket. Som grunnlag for å vurdera tryggleiken for sjøfarande i Straumsundet er ROS-analysen verdilaus. Continue reading «Verdilaus ROS-analyse»