Verdilaus ROS-analyse

Trass i at Straume Sjøfront skal byggjast på fylling i sjø, er vurdering av ordinære riskofaktorar forbunde med sjø og nærleiken til sjø så og seia fråverande i ROS-analysen som ligg til grunn for kommunestyret si godkjenning av tiltaket. Som grunnlag for å vurdera tryggleiken for sjøfarande i Straumsundet er ROS-analysen verdilaus. Continue reading «Verdilaus ROS-analyse»

Dagens sleivspark VI – Trygge! – mot algeoppblomstring!

«Som følgje av utfyllinga i sundet vil det skje ein viss auke i vassgjennomstrøyminga. Det er berre positivt… Continue reading «Dagens sleivspark VI – Trygge! – mot algeoppblomstring!»