Identitets-tjuveri

Omfattande naturinngrep som fyllinga i Straumsundet, utbygginga av Sartor Senter og den nye R555, er med på å svekka den lokale identiteten til Straume og til Sotra. Tiltaka gjer Straume og Sotra stadig mindre særprega og stadig likare ”kor-som-helst”. Continue reading «Identitets-tjuveri»

Lokal motstand pressa fram betre løysing

Innbyggjarinitiativet BevarStraume sin langvarige og intense kampanje mot den planlagte, veldige trafikkauken i lokalvegane på Straume til og frå Sartor Senter i samband med nytt Sotrasamband, ser ut til å gje resultat. Mange pusta letta ut då dei under Statens vegvesen sin opne kontordag i går endeleg fekk sjå utkastet til reguleringsplan for nytt Sotrasamband gjennom Straume. Forslaget inneber at dagens R555 vert ny lokalveg Bildøy – Straume – Arefjord. Continue reading «Lokal motstand pressa fram betre løysing»

Lettelse over ny R555 i tunnel gjennom Straume

Innbyggjarinitiativet BevarStraume sin langvarige og intense kampanje mot den planlagte, veldige trafikkauken i lokalvegane på Straume til og frå Sartor Senter i samband med nytt Sotrasamband, ser ut til å gje resultat. I framtida forventar vi å verta enno tettare involvert i planlegginga. Continue reading «Lettelse over ny R555 i tunnel gjennom Straume»