Alle er like for Forvaltningslova

Spørsmålet om Johannes Kobbeltvedt (Sp), Kjell Rune Garlid (SL) og Svein Bergh (SL) er ugilde i behandlinga av den nye arealplanen i Fjell inneber ei personifisering av eit vanskeleg og langt meir omfattande tema. Temaet er overmodent for diskusjon. Å ekskludera nokon frå behandlinga av ein overordna plan strir likevel mot vanleg praksis i utbyggingskommunen Fjell. Når forslaget attpåtil er avgrensa til opposisjonens sine mest taleføre representantar i Komite for plan og utvikling, smakar det av dårleg vurderingsevne.

Continue reading «Alle er like for Forvaltningslova»

Bybane – nei takk!

Sotra-samfunnet treng meir og betre kollektivtrafikk. Ei forlenging av bybanen til Straume er likevel ikkje rette svaret. Hyppige bussavgangar ut til byggjefelta, først og fremst på Litle Sotra, vil vera ein langt meir effektiv måte å redusera biltrafikken mot Bergen. Kombinert med båtruter til tettstadane i Sund og Øygarden, vil vi få ei kollektivsatsing som vil kunna gjera regionen til eit nasjonalt føredøme. Continue reading «Bybane – nei takk!»

Fjell manglar ambisjonar for kollektivtrafikken

Kollektive transportløysingar utan auka vegkapasitet er det mest miljøvenlege alternativet for nytt fastlandssamband, ifjølgje analysane til Statens vegvesen. Likevel diskuterer politikarane i Fjell eit nytt Sotrasamband der ambisjonane for bruk av buss er totalt fråverande. Continue reading «Fjell manglar ambisjonar for kollektivtrafikken»

Stadig fleire for tunnel

Innbyggjarane i Fjell ønskjer tydelegvis ikkje å ta på alvor Fjell kommune og Hordaland Vegkontor sin felles strategi for splitt og hersk.

Den uoffisielle meiningsmålinga til Tunnelsyn viser at stadig fleire av dei som avgjev stemme ønskjer seg tunnel. Tre av fire (73 prosent) går no for denne løysinga. Dette trass i at forslaget støttar opp under byplanleggjarane sin framtidsvisjon for utviklinga på Litle Sotra.

To av ti føretrekkjer ei løysing over Søre Fjell og Sund. Denne gruppe vel  å ta nytteverdien for heile regionen med i reknestykket, samstundes om dei ser dei negative konsekvensane eit framtidig samband over Knarrevik vil få både for Litle Sotra og for heile veste innfartsåre.

Berre åtte prosent av dei som har stemt ser for seg at ei bru i høgspentsambandet vil vera den beste løysinga.

Samband i sør kan berga Litle Sotra

Kampen for tunnel, eventuelt bru via Knarrevik, tek merksemda vekk frå den eigentlege kjernen i diskusjonen – framtida for Litle Sotra.

Når skal tunnel-tilhengjarane og bru-tilhengjarane oppdaga at de eigentleg sit på same sida av gjerdet? Begge partar ønskjer då å bevara det bumiljøet og dei kvalitetene vi har og set pris på her på Litle Sotra?

Dagens diskusjonen skjer på premissa til byplanleggjarane.

Same kven av dei to alternativa som vert vedteken, vil det føra til ei omfattande utbygging av tilførselsvegar til og frå. Eit vegnett som i neste omgang skal fyllast med bilar, frå ny, blokkmessig busetnad. Same kven av dei to alternativa som vert vedteken, vil det auka presset om fortetting og ytterlegare utbygging på Straume, såvel som på Foldnes, Brattholmen, Knarrevik og Hjelteryggen.

Vi vil få ein bymessig busetnad på heile øya. Snart vil alle utmarksområde vera utbygd – ekspansjonsgrunnlaget vert vekke – om ein då ikkje tvingar gjennom omfattande rivingstiltak i eksisterande byggjefelt.

Den einaste som tener på diskusjonen slik han utartar seg i desse dagar er «Sartorkongen». For han er dette sikkert ei kjærkomen – og kanhende også planlagt – avleiing av diskusjonen. Han håpar å kunna flira heile vegen til banken. Dei som ikkje skjønar kva eg pratar om, kan ta ein kikk på eiendomsbilaget til Eiendomsmegler Vest i dag, på annonseringa til Altor Eiendom – blokker som skal byggjast på ruinane til fem fråfytta heimar.

Eit nytt Sotrasamband i sør er det einaste som kan hindra at Litle Sotra får utvikla seg til eit gigantisk handlesenter, omgjeven av ei trafikkmaskin.

Eg vil oppfordra mødrene ved Alvøy og Liljevatnet skular, og alle aksjonistar for tunnel: Lag eit nytt, felles demonstrasjonstog – denne gongen for heile Litle Sotra. Sørg berre for å få med dykk resten av kommunen og folk i sør; dei har både ønskje, plass og glede av at lokalsamfunna deira får del i den veksten som finn stad her vest for Sotrabrua.