Klar til å utfordra fylkesmannen

Forslaget til detaljreguleringsplan for handel langsmed høgspentlinja i Smålonane vert lagt fram for politisk behandling trass i motsegn frå både fylkesmannen og Hordland fylkeskommune. Continue reading «Klar til å utfordra fylkesmannen»

Ja til vaskemaskiner, nei til vaskepulver

”Plasskrevjande handel”, ”volumhandel”, ”detaljvarehandel” og ”daglegvarehandel”. Omgrepa vart slynga over bordet, utan at nokon av dei folkevalde i KPU i Fjell var heilt sikre på kva orda eigentleg inneber.
Continue reading «Ja til vaskemaskiner, nei til vaskepulver»

Flytt gjenvinningsstasjonen

FjellVAR sin gjenvinningsstasjon på Straume bør flyttast, ikkje utvidast. Anlegget ligg som ein kile inn i bustadområde, genererer mykje trafikk på ein veg som også vert nytta som skuleveg, og har ingenting i eit framtidig byområde å gjera. Continue reading «Flytt gjenvinningsstasjonen»

– Ueigna til bading!

Mange spørsmål og sterkt engasjement: fv.
Mange spørsmål og sterkt engasjement.

Ei avrunding av det sørvestre hjørna av fyllinga i Straumsundet kan vera mogeleg å få til med ein søknad om dispensasjon frå reguleringsplanen. Dette vart klart under dagens synfaring med Veidekke og KPU på den kontroversielle fyllinga til Straume Sjøfront. Continue reading «– Ueigna til bading!»

Kasteballar i politikken

Småbåteigarane på innsida av Fjell har blitt redusert til kasteballar i politikken. Kommunestyret vedtok i dag å ignorera pålegget frå Kystverket om å realitetsbehandla klagene frå Brukarane av Straumsundet, Fjell Båtlag og Bildøy Hyttelag om redusert tryggleik som følgje av fyllinga i Straumsundet. Continue reading «Kasteballar i politikken»

Trafikkvendt vedtak i KPU

Altus Eiendom har fått løyve til å byggja enno ei blokk so og seia ute i Bildøyvegen. Medlemmane i Komite for Plan og utvikling valde å sjå vekk frå argumenta mine om at Bilødyvegen er ein del av planområdet for lokalvegar i tilknyting til nytt Sotrasamband. Continue reading «Trafikkvendt vedtak i KPU»