Gjestekommentar: Kostnadane må dokumenterast

Korleis den nye kommunen no innrettar og samordnar gebyra, vert utruleg spennande. Den politiske arbeidsgruppa for gebyr i byggjesak som vart oppretta i april 2018 har enno ikkje hatt møte. Nokre har tydelegvis god tid før Fellesnemda blir oppløyst, skriv Bjarte Sangolt. Arkivbilete.

Oppegåande politikarar burde ha spurt kvifor kundane/brukarane i Fjell måtte betala overpris for vatn i fleire år. Continue reading «Gjestekommentar: Kostnadane må dokumenterast»

– Dei kan søkja bustøtte!

Leiar Anne Hestnes i gebyrutvalet og Arbeiderpartiet syntes 300.000 var ein grei sum å påleggja bustadeigarar i Fjell å betala i samband med tvungen tilkopling til det offentlege vatn- og avsløpsnettet. Continue reading «– Dei kan søkja bustøtte!»

Føreslår å heva tilkoplingskostnadane med 275 prosent

Berre dersom dei private kostnadane ved tilkopling av eldre bustadar til FjellVar sitt offentlege leidningsnett vert høgare enn 300.000 kroner, skal Fjell kommune kunna vurdera andre løysingar. Vurderinga skal vera individuell. Continue reading «Føreslår å heva tilkoplingskostnadane med 275 prosent»