Klar til å utfordra fylkesmannen

Forslaget til detaljreguleringsplan for handel langsmed høgspentlinja i Smålonane vert lagt fram for politisk behandling trass i motsegn frå både fylkesmannen og Hordland fylkeskommune. Continue reading «Klar til å utfordra fylkesmannen»

Hubro kan stoppa hyttefelt på Turøy

Omsynet til naturmangfaldet og den utryddingstruga hubroen er eitt av fylkesmannen sine hovudargument for å leggja inn motsegn mot eit planlagt hyttefelt på søre Turøy. Continue reading «Hubro kan stoppa hyttefelt på Turøy»

Plankonferansen: Fiskeridirektøren vil ha fleire raudlys-indikatorar

Fiskeridirektør Liv Holmefjord ser mogelegheitar i raud sone. Continue reading «Plankonferansen: Fiskeridirektøren vil ha fleire raudlys-indikatorar»

Interessekonflikter i kystsona

Miljøvernaktivisten Kenneth Bruvik skal koma med skråblikk på interessekonfliktane og planleggjarane sine mange utfordringar i sjø- og strandsona under den årlege plankonferansen i Hordaland. Continue reading «Interessekonflikter i kystsona»