Reduserer bustadarealet – opnar for fortetting på Rongøy

Arealet avsett til framtidige bustadar i tilknyting til kommunesenteret på Rong bør reduserast med ein tredjedel. Kor mange nye bustadar det vert på Rongøy totalt, vil avhenga av utbyggingsgraden i dei einskilde byggjeområda. Continue reading «Reduserer bustadarealet – opnar for fortetting på Rongøy»

Innbyggjarforum – auka medverknad i plansaker

Ikkje alt som har skjedd under utbygginga på Straume er like bra. Når bygdene i Fjell skal fortettast, bør Fjell kommune dra lærdom av erfaringane til innbyggjarane på Straume om korleis byggja eit attraktivt lokalsamfunn. Dei grunnleggjande retningslinene vi i Innbyggjarinitiativet BevarStraume samla inn 820 underskrifter for, er spelt inn som forslag til føresegner til den nye arealplanen. Continue reading «Innbyggjarforum – auka medverknad i plansaker»