Kulturminne-oversikt fjerna frå arkivet på Rådhuset

Oversikten over gamle bygg i dei mest utbyggingsutsette bygdene på Litle Sotra er fjerna frå arkivet på Rådhuset. Mangelen på informasjon om mogelege kulturminne kan ha påverka utforminga av reguleringsplanar og godkjenning av byggjesøknadar. Les meir

Samband i sør kan berga Litle Sotra

Kampen for tunnel, eventuelt bru via Knarrevik, tek merksemda vekk frå den eigentlege kjernen i diskusjonen – framtida for Litle Sotra.

Når skal tunnel-tilhengjarane og bru-tilhengjarane oppdaga at de eigentleg sit på same sida av gjerdet? Begge partar ønskjer då å bevara det bumiljøet og dei kvalitetene vi har og set pris på her på Litle Sotra?

Dagens diskusjonen skjer på premissa til byplanleggjarane.

Same kven av dei to alternativa som vert vedteken, vil det føra til ei omfattande utbygging av tilførselsvegar til og frå. Eit vegnett som i neste omgang skal fyllast med bilar, frå ny, blokkmessig busetnad. Same kven av dei to alternativa som vert vedteken, vil det auka presset om fortetting og ytterlegare utbygging på Straume, såvel som på Foldnes, Brattholmen, Knarrevik og Hjelteryggen.

Vi vil få ein bymessig busetnad på heile øya. Snart vil alle utmarksområde vera utbygd – ekspansjonsgrunnlaget vert vekke – om ein då ikkje tvingar gjennom omfattande rivingstiltak i eksisterande byggjefelt.

Den einaste som tener på diskusjonen slik han utartar seg i desse dagar er «Sartorkongen». For han er dette sikkert ei kjærkomen – og kanhende også planlagt – avleiing av diskusjonen. Han håpar å kunna flira heile vegen til banken. Dei som ikkje skjønar kva eg pratar om, kan ta ein kikk på eiendomsbilaget til Eiendomsmegler Vest i dag, på annonseringa til Altor Eiendom – blokker som skal byggjast på ruinane til fem fråfytta heimar.

Eit nytt Sotrasamband i sør er det einaste som kan hindra at Litle Sotra får utvikla seg til eit gigantisk handlesenter, omgjeven av ei trafikkmaskin.

Eg vil oppfordra mødrene ved Alvøy og Liljevatnet skular, og alle aksjonistar for tunnel: Lag eit nytt, felles demonstrasjonstog – denne gongen for heile Litle Sotra. Sørg berre for å få med dykk resten av kommunen og folk i sør; dei har både ønskje, plass og glede av at lokalsamfunna deira får del i den veksten som finn stad her vest for Sotrabrua.