Klar til å utfordra fylkesmannen

Forslaget til detaljreguleringsplan for handel langsmed høgspentlinja i Smålonane vert lagt fram for politisk behandling trass i motsegn frå både fylkesmannen og Hordland fylkeskommune. Continue reading «Klar til å utfordra fylkesmannen»

Ja til vaskemaskiner, nei til vaskepulver

”Plasskrevjande handel”, ”volumhandel”, ”detaljvarehandel” og ”daglegvarehandel”. Omgrepa vart slynga over bordet, utan at nokon av dei folkevalde i KPU i Fjell var heilt sikre på kva orda eigentleg inneber.
Continue reading «Ja til vaskemaskiner, nei til vaskepulver»