Tvilar på at norske entrepenørar vil leggja inn tilbod på Sotrasambandet

Konkurransereglane hindrar norske entrepenørar frå å samarbeida om å leggja inn eit felles tilbod på å byggja det nye Sotrasambandet.
Continue reading «Tvilar på at norske entrepenørar vil leggja inn tilbod på Sotrasambandet»

Kjære landsmøtedelegat i Arbeiderpartiet

Redd Barna ønsker lykke til med landsmøtet i Arbeiderpartiet, og vil komme med en sterk oppfordring til at landsmøtet bruker muligheten til å ta ansvar for barn som har flyktet alene til Norge. Når landsmøtet skal møtes til helgen er spørsmålet om midlertidig opphold for enslige mindreårige en sak som skal behandles under saken om partiprogrammet 2017-2021, og skal behandles fordi flere fylkeslag har kommet med endringsforslag til partiprogrammet.

Redd Barna er dypt bekymret for sitasjonen til enslige mindreårige asylsøkere i Norge, og vi er mange som gjentatte ganger har varslet både regjeringen og stortingspolitikerne om dette; mottaksansatte, verger, Barneombudet, NOAS og mange andre organisasjoner og instanser. Hovedproblemet er den markante økningen i antall barn som får midlertidig opphold etter utf §8-8 og skal sendes ut når det er 18 år. På ett år har andelen som får midlertidig opphold steget fra under 5% til over 40%.

Vi mener dagens praksis strider med stortingets intensjon, og er særlig oppsiktsvekkendende siden stortingsflertallet for under ett år siden stemte mot økt bruk av midlertidig opphold. Utf §8.8 ble innført i 2009, og har frem til i fjor kun blitt anvendt i et mindretall av sakene hvor enslige mindreårige anses å ikke ha annet grunnlag for opphold annet enn at norske myndigheter anser at søkeren er uten forsvarlig omsorg ved retur. Slik praksis er i dag kan også enslige mindreårige som kommer fra utrygge områder bli henvist til å returnere til et annet sted i hjemlandet. Et sted de kanskje aldri har vært, og hvor de vil være i en svært sårbar situasjon som internt fordrevet.

En årsak til økningen er at UDI i 2016 endret praksis i Afghanistan-saker, slik at langt flere områder i Afghanistan ble ansett som trygge. Den andre årsaken er at rimelighetsvilkåret i internfluktvurderingen har blitt fjernet, et innstramningstiltak som ble iverksatt 1.oktober 2016. Justis- og beredskapsdepartementet instruerte også nylig UDI om en ytterligere innstramning i praksis (GI-02/2017). Departementet avviste UDIs anbefalinger, og innskrenket også UDIs rom for å gjøre skjønnsmessige vurderinger.

Vi møter barn som er dypt deprimerte, som ikke ønsker å leve lenger, barn som begår selvskading og barn som har prøvd å ta livet sitt. Statistikken viser også at en høy andel av barna som får midlertidig opphold forsvinner fra mottak. Bare et lite mindretall returnerer til hjemlandet. De aller fleste blir i Norge på ukjent adresse eller drar videre på flukt til andre land i Europa. I et liv utenfor systemet tvinges mange inn i kriminalitet eller menneskehandel for å overleve.

Vi merker oss at regjeringen forsvarer bruken av ordningen med å vise til at det er nødvendig for å forebygge at barn uten beskyttelsesbehov legger ut på flukt. Men politikken bygger på feil premisser. Det finnes ikke dokumentasjon på at midlertidig opphold forebygger flukt. Tvert imot er det flere enslige mindreårige på flukt nå en siden UNHCR begynte å føre statistikk i 2006. Videre viser forskning at årsaken til enslige mindreårige flykter er først og fremst beskyttelsesbehov. Innstrammingene kan kanskje føre til at færre barn kommer til Norge, men årsakene til at barn og unge må flykte vil fortsatt være de samme. Og flukten vil fortsatt være like farefull om barna havner i et annet land i verden.

Midlertidig opphold er ikke en langsiktig løsning verken for barna eller samfunnet. På bakgrunn av dette, ber vi Arbeiderpartiet innstendig om å ta alvoret inn over seg og finne en politisk løsning for noen av de mest sårbare barna i vårt samfunn. Vi oppfordrer deg til å stemme nei til midlertidig opphold når saken skal behandles på landsmøtet til helgen. Dette kan vi rett og slett ikke tåle!