Legg opp til konfrontasjon med Statens vegvesen

Motsegn frå Statens vegvesen bør ikkje hindra Fjell kommune frå å godkjenna framlegget til områderegulering for Branndalsåsen på Bildøy, tilrår rådmann Steinar Nesse i Fjell.
Continue reading «Legg opp til konfrontasjon med Statens vegvesen»

Får pengar til byutvikling

Kan ein differensiert standard for gang- og sykkevegar i regionsentrene bidra til rimelegare utbyggingar utan at det svekkar trafikktryggleiken? Arkivbilete.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland deler ut 22 millionar kroner til å skapa gode bymiljø.

Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune får til saman 3,85 millionar kroner. Pengane skal delast mellom fem ulike prosjekt.

Fylkeskommunen skal utvikla ein metode for å måla areal- og transportutviklinga i heile Bergensområdet.

Kan ein differensiert standard for gang- og sykkelvegar bidra til å verkeleggjera mindre kostnadskrevjande utbyggingar i regionsentene, utan at trafikktryggleiken vert svekka? Dette er eit spørsmål ministeren ønskjer å finna svar på regionsentrene i Bergensområdet.

Les: Får 22 millionar til gang- og sykkelvegar på Straume

Metodar for å måla nytteverdien av tiltak som skal betra framkomsten for kollektivtransporten, er det tredje tiltaket fylkeskommunen får midlar til i Bergensområdet

 

 

Steinar Nesse etter 15 år i rådmannstolen: -Fjell kunne sett annleis ut

Då Steinar Nesse vart tilsett i Fjell kommune i 1994, var det to prosjekt han var særleg oppteken av å få gjennomført. Det første vert ein realitet den dagen han går av med pensjon. Continue reading «Steinar Nesse etter 15 år i rådmannstolen: -Fjell kunne sett annleis ut»