Gjestekommentar: Fysioterapi, VA-tilkopling, sjukefråvær og kommunal saksgang

FNB Øygard har mye de ønskjer å si i kommunestyret i morgen.

Av Per Asheim, FNB Øygard

Det er mange saker som skal behandles i kommunestyret torsdag 18/6 2020. Dette er noen av sakene FNB Øygard vil ta opp:

Fysioterpitjenesten i Øygarden kommune
Slik den er organisert i dag, fører det til at en gir primært tilbud til visse akutte pasientgrupper. Personer med kroniske belastningslidelser får ikke tilbud dekket av frikort andel 2 og må dekke hele behandlingen selv. Dette kan i mange tilfeller føre til at enkelt personer kan falle ut av arbeidslivet.

I gebyr regulativet står det at Øygarden kommune følger de til enhver gjeldene satser i : «Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi». Kostra-tall for 2019 viser at kommunen har relativt lav dekning av fysioterapeuter sammenlignet med landet for øvrig og i forhold Bergen kommune. Landsgjennomsnitt for dekningstall er 9.7. Øygarden kommune har dekningstall lavere enn dette; 7.2 basert på gjennomsnitt av tallene fra det tre tidligere kommunene. I vurderingen fra kommunedirektøren stilles det spørsmål om tjenesten er god nok for fremtidige behov, og at dette må vurderes i forbindelse med årlige budsjettbehandlinger.

Forslag til innstilling:
Adminstrasjonen må komme med en sak som viser hvordan en kan øke dekningsgraden til 9 stillinger pr. 10 000 innbyggere. Hele organiseringen av fysioterapi tilbudet må vurderes på nytt for å optimalisere tilbudet til alle som trenger disse tjenestene.

Offentlig bading
Gebyr regulativ pkt 11.1 Offentlig bading. Det er forskjell på gebyr for offentlig bading i terapi-basseng og andre basseng.

Forslag til innstilling: Gebyr for offentlig bading settes til kr 30 for barn og kr 50 for voksne i alle basseng i Øygarden kommune

Gebyr og brukerbetaling 1
Revidering av gebyr og brukerbetaling for Øygarden kommune.

Gebyrutvalget fikk i oppdrag å se på omfang og størrelse på gebyrene som innbyggerne må betale for forskjellige tjenester kommunen utfører. Så langt vi kan se, så er størrelse og omfang på gebyrer uendret. Vi stiller derfor spørsmålstegn ved om gebyrutvalget i sin nåværende form og sammensetning er hensiktsmessig å beholde.

Kommunens gebyrer oppleves av innbyggerne som urimelige høye. Gjenspeiler kommunens gebyrregulativ virkelig de reelle utgiftene, eller er dette blitt et system for å generere mest mulig penger til en slunken kommunekasse?

Forslag til innstilling:
Gebyrutvalget i sin nåværende form nedlegges. Isteden etableres det et organ som kan jobbe for å redusere de kostnadene innbyggerne må betale for kommunens tjenester.

Gebyr og brukerbetaling 2
Gebyrene for innbyggerne er høye, særlig i byggesaker. En må derfor spørre hvordan en er kommet frem til disse tallene. Er KOSTRA brukt i kostnadsammenligning? Det er ikke fremkommet noen ny vurdering om gebyrenes størrelse og omfang.

Forslag til innstilling: Gebyr for byggesaker må vurderes på nytt, spesielt i forhold å senke kostnadene for innbyggerne. Harmonisering av innbyggernes kostnader kan se ut til å følge et mønster hvor en velger høyeste kostnadsnivå fra tidligere kommuner.

Tvungen VA-tilkopling
I forbindelse med at Øygarden kommune krever at alle innbyggere skal tilkobles offentlig til vann og avløpsnett, kan det virke som at kr 250 000 er rimelig for innbyggerne å betale i tillegg til offentlig tilknytningsavgift til kommunen.

I disse tider der innbyggere har mistet arbeid pga Korona-pandemien, samt at det bor mange pensjonister i kommunen, kan en slik utgift veie særlig tungt for mange om de kommer i tillegg til offentlige tilknytningsavgifter.

Innstilling til vedtak:
Kommunen setter kostnadsgrensen til investering i privat offentlig vannledning til kr 50 000.-
Kommunen setter kostnadsgrensen til investering i privat offentlig avløpsnett til 100 000.-


Interpellasjon: Sykefravær i Øygarden kommune
Vi har fått høre at sykefraværet i kommunen er stort, og at det har vært problem med høgt sykefravær i kommunen allerede før Korona, spesielt i helse sektoren. Kommunen har et generelt sykefravær på 7% og dette medfører ekstrautgifter for kommunen på 10(?) millioner kroner. Har det politiske flertallet i kommunen og administrasjonen noen konkrete planer for å bedre denne utviklingen?

1. Vet en noe mer om årsakene til sykefraværet i kommunen?

2. Er det for få ansatte til å løse oppgavene som fører til overbelastning og merslitasje for arbeidstakerne i Øygarden kommune?


Interpellasjon – Behandslingsrutiner i saker behandlet i utvalg og videre behandling i kommunestyret
Saker som kommer til utvalgene til behandling, kommer f.eks med en innstilling fra kommunedirektøren.
Utvalgene behandler sakene og kan vedta tillegg og endringer. Dette ligger i referatet og protokoll.
Men, når saker kommer til behandling til kommunestyret så er det ikke noe automatikk i at endringer og tillegg tas med i forslag til innstilling til kommunestyret.

Spørsmål:
Hvem har det overordnede ansvar å påse at vedtak og tillegg i en sak i utvalg blir tatt med videre når saken behandles i kommunestyret?

Skal vedtak i saker i et utvalg overlates til tilfeldighetene i forhold til at medlemmene i utvalget husker å ta dette opp når saken skal behandles i kommunestyret?

Er det bestemt i noe regelverk at det skal være slik, eller er det bare sånn det er?

Bør denne praksis endres?

One thought on “Gjestekommentar: Fysioterapi, VA-tilkopling, sjukefråvær og kommunal saksgang

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.