Gav «velsigning» til to av tre

Det kan nytta å klaga fylkesmannen sine motsegn inn til Kommunaldepartementet.

Kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland overprøver fylkesmannen sine motsegn for to av tre reguleringsplanar.

Fjell kommune har siste året klaga fleire motsegn mot lokale reguleringsplanar frå fylkesmannen i Hordland inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les: -Kommunestyret skal ha siste ordet

I dag kom avgjerslag på klagebehandling i Oslo når det gjaldt tre av planane. I to av tilfella gjekk departementet si avgjerd i favør av utbyggjarane i Fjell.

Reguleringsplanen for Tveita opnar for 20 bueiningar i eine- og tomannsbustader, medan det i Møvika kan byggjast 36 leilegheiter i eit nytt leilegheits- og næringsbygg.

– Planane vil gje eit meir variert bustadtilbod i denne delen av kommunen, slik kommunen ønskjer, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i ei pressemelding

Fylkesmannen hadde motsegn til dei to planane mellom anna fordi dei ikkje er i samsvar med statlege planretningslinjer for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging, og med regional plan for areal og transport i Bergensområdet.

Departementet har forståing for synspunkta til fylkesmannen, men meiner likevel at det i desse sakane må leggjast vekt på kommunen sitt ønskje om nye område for bustadbygging, og at begge planane vil medverka til å styrke eksisterande servicetilbod og auke grunnlaget for kollektivtrafikktilbodet.

Når det gjaldt forslaget til regulerignsplan for Trettevika på Bjorøy valgte departementet å overprøva kommunen sitt vedtak. Her ønskte kommunen å opne for fire nye bustader og småbåthamn i strandsona. Departementet meiner at planen er i strid både med statlege planretningslinjer for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging og statlege planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.