«Kjetting-Jan» til angrep på formueskatten

Formueskatten kan velta vekstplanane til Jan Vindenes og Sotra Anchor & Chain AS.

Sveiserobotar vil gjera sveisarane enno meir effektive, slik at produksjon på Sotra vert konkurransedyktig med Asia, kunne Jan Vindenes fortelja Terje Søviknes då han stakk innom i dag.

Sotra Anchor og Chain AS leverer anker og kjetting til offshore og shipping. Verksemda er det største av dei fire dotterselskapa i Sotra Gruppen AS. Åra etter oljeprisfallet i 2014 har vore slitsame for konsernet som hadde 100 tilsette og omsette for 160 millionar kroner i toppåret.

Formueskatten er ein torn i auga på leiinga i industriverksemda på Vindenes, kunne dagleg leiar Jan Vindenes fortelja Terje Søviknes (FrP) då han i dag stakk innom som ledd i Regjeringa sin sjarmkampanje ovanfor dei mange SMB-verksemdene som utgjer fundamentet i norsk næringsliv.

I møtet med den tidlegare FrP statsråden og partiet sine lokale representantar var den frittalande bedriftsleiaren, best kjent som «Kjetting-Jan» svært så tydeleg på kva som uroar han. I FrP vert han møtt med forståing.

Subsidierer
No vurderer dei å flytta ankerproduksjonen heim til Norge. Investering i sveiserobotar som kan gjera sveisarane enno meir effektive, vil gjera produksjon på Sotra konkurransedyktige med industriproduksjon i Asia, reknar dei med.

Omsetnaden til Sotra Anchor & Chain AS auka til 86 millionar kroner i fjor. Resultatet før skatt enda på 8,3 millionar. Inntektene i Sotra Gruppen konsernet enda på 123 millionar, med eit resultat på 5,3 millionar før skatt, seier Jan Vindenes til nettavisa Tunnelsyn.no.

Siste åra har inntektene frå Sotra Anchor & Chain subsidiert aktivitetane i verkstadselskapa i Sotra Gruppen. Det har dei gjort dels for å sleppa ei hard nedbemanning og tapa verdfull kompetanse, ifølgje Vindenes.

Vekstplanar
I den familieeigde verksemda har dei mange planar om framtidig vekst. Nett no er dei inne i ein beslutningsfase med frittflytande planar. Området på Vindenes er i ferd med å verta for lite. Å få lov til å utvida har vist seg å by på problem.

Formueskatten tappar oss for ressursar vi elles kunne ha nytta til å veksa, konstaterer Jan Vindenes.

No er dei forhandlingar med Sund kommune om å sikra seg eit areal på Skaganeset. Viser det seg at den økonomiske utviklinga går rett veg, kan det vera at dei med tid og stunder flyttar heile anker- og kjettingproduksjonen dit, seier Vindenes.

Formueskatt
Formueskatten til aksjonærane er ein viktig, men særdeles lite populær faktor i kalkylene, seier bedriftsleiaren. Formueskatten må aksjonærane betala så framt nettoverdien på bustad, bil og aksjar overstig 1,5 millionar kroner. Skatten må betalast uavhengig av inntekt.

Aksjonærane i Sotra Gruppen AS er for ein stor del vanlege lønsmottakarar. For at dei skal klara å betala formueskatten som eigarskapen til aksjane inneber, er konsernet nøydd til å betala utbyte. Eit utbyte som aksjonærane i tillegg må betala skatt på.

-I år går det bra, fordi eitt av selskapa har overskot. Hadde alle verksemdene gått med underskot, hadde vi vore nøydd til å selja unna verdiar for å kunna betala utbyte, konstaterer bedriftsleiaren.

Ingenting att
– Vi er inne i ein vond sirkel. Utbytet tappar konsernet for ressursar vi elles kunne ha nytta til å ekspandera, seier Vindenes.

-Slik det er no, vert det ingenting att. Om ikkje formueskatten forsvinn, kan det vera vi vert nøydd til å flytta alt ut av landet, i staden for å flytta heim, trugar Vindenes.

Lokale arbeidsplassar
Sotra Gruppen har no 60 fast tilsette. Svingningar i aktiviteten inneber at det akkurat no er neste like mange innleigde i konsernet. Målet er å koma tilbake på nivået frå 2014.

-Å skapa lokale arbeidsplassar er viktig. Det gjev ringverknadar. Det er eit krav at alle vi rekrutterer skal vera busette på Sotra, nasjonaliteten er derimot uinteressant, seier Jan Vindenes.

One thought on “«Kjetting-Jan» til angrep på formueskatten

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.